-1 زمین لغزه ها

زمین لغزه به جابجائی توده ای هر نوع ترکیب سنگ یا خاک به سمت سراشیبی گفته می شود. جابجائی به سمت سراشیبی حاصل عمل جاذبه زمین، تحت تاثیر عوامل زمین شناسی می باشد.  شکل1-1 و 2-1ویژگی های معمول یک زمین لغزه را نشان می دهدو در جدول 1-1 ویژگی های معمول یک زمین لغزه با استفاده از شکل یک توضیح داده شده است.[Bell, F. G (ed). 1987]

 

شکل(1-1) ویژگی های معمول یک زمین لغزه[Charles W. Harris & Nicholas T. Dines, 1998]

 

شکل(2-1) ویژگی های معمول یک زمین لغزه- با جدول مقایسه شود-

[Charles W. Harris & Nicholas T. Dines, 1998]

جدول(1-1) ویژگی های معمول یک زمین لغزه( شماره ها با شکل شماره 2-1مقایسه شود)

شماره

نام

تعریف

1

تاج

مواد جابجا نشده نزدیک به بالاترین قسمت های خندق اصلی

2

خندق اصلی

سطح شیبدار موجود در زمین متمرکز در لبه فوقانی زمین لغزه که ضمن جابجائی مواد متحرک (13) از زمین غیر متمرکز ایجاد می شود؛ این قسمت، بخش مرئی سطح گسل می باشد(10)

3

قله

بالاترین نقطه تماس بین مواد جابجا شده(13) و خندق اصلی(2)

4

راُس

بخشهای فوقانی زمین لغزه درتماس با مواد جابجا شده و خندق اصلی (2)

5

خندق مینور

سطح شیبدار روی مواد جابجا شده زمین لغزه که ضمن حرکات متمایز در درون مواد جابجا شده بوجود می آیند

6

بدنه اصلی

آن قسمت از مواد جابجا شده زمین لغزه که سطح گسل را بین خندق اصلی (2) و پاشنه سطح گسل (11) می پوشانند

7

پا یه

آن بخش از زمین لغزه که فراتر از پاشنه سطح گسل (11) جابجا می شود و سطح اصلی زمین را می پوشاند

8

صفحه کوچک

نقطه روی پاشنه(9) با بیشترین فاصله از قله (3) زمین لغزه

9

پاشنه

پائین تر، معمولاً حاشیه منحنی مواد جابجا شده یک زمین لغزه، با دورترین فاصله از خندق اصلی(2)

10

سطح گسل

سطحی که مرز تحتانی مواد جابجا شده (13) زیر سطح زمین اصلی را تشکیل می دهد

11

پاشنه سطح گسل

تقاطع بین قسمت تحتانی سطح (10) یک زمین لغزه و سطح زمین اصلی(20)

12

سطح تفکیک

بخشی از سطح زمین اصلی(20) که توسط پایه زمین لغزه (7) پوشانده می شود

13

مواد جا به جا شده

مواد جابجا شده از موقعیت اصلیشان در روی شیب تحت تاُثیر جابجایی در زمین لغزه؛ این قسمت هم توده تخلیه شده را (17) و هم خود توده را

14

نقطه تخلیه

/ 0 نظر / 24 بازدید